Про підприємство

ДНВП „ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ”

93_big_ww5 Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України» (ДНВП «Геоінформ України») – науково-виробнича установа Державної служби геології та надр України, яка збирає, зберігає, аналізує та надає у користування інформацію, що утворилася в процесі геологічного вивчення та використання надр.

З історією створення підприємства нерозривно пов’язане ім’я відомого в Україні і за її межами геолога-петрографа та академіка Володимира Івановича Лучицького.

Саме за його ініціативи в Україні було покладено початок систематичному накопичуванню і зберіганню документів та звітів про геологічні дослідження, що проводилися на території України. Лучицький В.І.

Державний інформаційний геологічний фонд пройшов славний шлях від бібліотеки при Українському геологічному комітеті в 1919р. до сучасного багатопрофільного науково-виробничого підприємства.

Протягом майже 95 років на підприємстві здійснюється збір, обробка, зберігання і використання геологічних інформаційних ресурсів, які є національним надбанням України. У ДНВП «Геоінформ України» накопичено більше 54 000 геологічних звітів
(170000 одиниць зберігання).

Найдавніший звіт датується 1912 роком.

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. №1366 підприємству надано статус галузевого державного архіву.

Метою діяльності Підприємства є:

 • Надання архівних геологічних документів, аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами.
 • Сприяння, в межах його компетенції, проведенню державної політики у сфері геології, охорони і використання надр шляхом збирання, накопичення, зберігання, оброблення і створення аналітичної інформації щодо геологічного вивчення надр і мінерально-сировинної бази України.
 • Розробка та експлуатація комп’ютерних інформаційних систем і баз даних, ведення єдиної інформаційної системи надрокористування.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Створення й забезпечення функціонування галузевого державного архіву геологічних документів, у тому числі на машинних носіях, із застосуванням засобів сучасних інформаційних технологій.
 • Науково-дослідні, тематичні, дослідно-методичні, проектно-технологічні роботи (у тому числі спрямовані на використання засобів комп’ютеризації та телекомунікації) щодо аналізу, систематизації, узагальнення, інтерпретації, зберігання й передавання архівної, аналітичної та картографічної інформації з геологічного вивчення та використання надр.
 • Розробка проектів нормативно-правових актів щодо функціонування геологічного фонду.
 • Нормативно-методичне забезпечення поводження з геологічними документами, що зберігаються в архівах користувачів надр.
 • Державна реєстрація та облік робіт з геологічного вивчення надр України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
 • Приймання, облік, постійне зберігання, аналітично-статистичне оброблення та надання у користування документів Національного архівного фонду, що містять результати робіт з геологічного вивчення та використання надр.
 • Ведення системи обліку об’єктів Державного фонду родовищ, запасів та проявів корисних копалин:
  • державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин;
  • державного кадастру родовищ підземних вод;
  • державного балансу запасів корисних копалин;
  • ведення державного обліку нафтових і газових свердловин.
 • Вивчення стану і перспектив розвитку мінерально-сировинної бази країни.
 • Проведення експертизи матеріалів, що подаються для отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр для геологічного вивчення та видобування корисних копалин.
 • Аналіз геологічних матеріалів щодо відсутності (наявності) родовищ корисних копалин на площах, де передбачається розміщення об’єктів господарювання.
 • Розроблення та подання в установленому порядку на затвердження форм первинного обліку та статистичної звітності за результатами геологічного вивчення та використання надр.
 • Надання у користування фондових геологічних матеріалів, виготовлення на замовлення копій, витягів з архівних документів та іншої інформаційної продукції.

Усі роботи ДНВП «Геоінформ України» виконує із застосуванням комп’ютерної техніки. Розроблені та впроваджені бази даних з усіх напрямків роботи підприємства, які відповідають рівню сучасних світових стандартів та не мають аналогів в Україні. Створена та експлуатується потужна інформаційна система користування надрами, в рамках якої виконуються роботи з обліку, зберігання та аналітичної обробки статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних результатів досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.