Державний кадастр родовищ підземних вод

Роботи з ведення Державного водного кадастру (ДВК) здійснюються відповідно до Водного кодексу України.

Для систематизації, обробки та аналізу даних за розділом «Підземні води» створена автоматизована інформаційна система Державного водного кадастру (АІС ДВК).

Розділ АІС ДВК «Підземні води» – це державна система обліку підземних вод за кількісними та якісними показниками, реєстрації водокористувачів, а також обліку використання підземних вод. Результатом робіт по веденню АІС ДВК є систематизовані і такі, що постійно поповнюються дані про підземні водні об‘єкти, що складають єдиний Державний фонд, водні ресурси, режим, якість та використання підземних вод. Ці матеріали є основою для розробки рекомендацій щодо раціонального використання підземних вод та їх родовищ, прогнозу змін режиму експлуатації водозаборів, стану підземних вод в цілому, а також для планування геологорозвідувальних робіт на воду тощо.

Ведення Державного водного кадастру за розділом «Підземні води» здійснюється на двох рівнях:

  • Регіональному – в державних регіональних геологічних підприємствах по території діяльності, де опрацьовується первинна інформація, яка передається на державний рівень.
  • Державному – у ДНВП «Геоінформ України», що проводить узагальнення інформації регіонального рівня, її зберігання, аналіз та обробку.

Основні задачі, які вирішуються у складі Державного водного кадастру:

  • Збирання та накопичення інформації щодо ресурсів, запасів підземних вод, їх стану та використання.
  • Розроблення методів та програмного забезпечення для автоматизованого аналізу даних моніторингу ресурсів та запасів підземних вод України.
  • Оброблення інформації, аналіз стану ресурсів та запасів підземних вод, їх прогнозування та підготовка рекомендацій щодо раціонального використання.

За підсумками робіт складаються:

  • Державні баланси підземних вод всіх видів.
  • Щорічні інформації до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні та Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні.
  • Гідрогеологічні щорічники про стан підземних вод України.
  • Інформації для довідника «Мінеральні ресурси України».
  • Довідки про стан та перспективи використання підземних вод на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств та установ, які займаються питаннями ресурсів та запасів, режиму та стану підземних вод на території України.