Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України (далі – ДКРП) є складовою частиною системи обліку об’єктів державного фонду родовищ корисних копалин та його резерву і використовується для оперативного визначення стану й можливості розвитку мінерально-сировинної бази, планування робіт з геологічного вивчення надр, раціонального розміщення об’єктів гірничодобувної промисловості, комплексного використання надр у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

ДКРП – є систематизоване зведення відомостей щодо розташування, кількості та якості основних та спільно залягаючих корисних копалин і наявних у них компонентів, геологічних, гідрогеологічних, гірничотехнічних, геолого-економічних та інших характеристик облікових об’єктів мінерально-сировинної бази країни.

Роботи з ведення ДКРП здійснюються відповідно до нормативних документів, що регламентують цілі й завдання вивчення, обліку та використання корисних копалин України:

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 150 від 02.03.1993 р. “Про Державний фонд родовищ корисних копалин України”.
 • Кодекс України про надра, що введений в дію Постановою Верховної Ради
  № 133/94-ВР від 27.07.1994 р.
 • “Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 75 від 31.01.1995 р.

Відомості ДРКП накопичуються, періодично доповнюються та уточнюються в автоматизованій базі даних ДКРП (далі – БД ДКРП) та подаються у вигляді уніфікованих за формами паспортах об’єктів обліку ДКРП (далі – паспорт) по окремому родовищу та прояву корисних копалин.

ДНВП «Геоінформ України» забезпечує:

 • Складання паспортів.
 • Облік, систематизацію та зберігання матеріалів ДКРП.
 • Перевірку і приймання підготовлених паспортів проявів корисних копалин загальнодержавного значення, які виявлені за результатами завершених робіт з геологічного вивчення територій, пошукових і пошуково-оціночних робіт.
 • Актуалізацію бази даних ДКРП.

Ведення бази даних ДКРП полягає у:

 • Поповненні інформацією паспортів об’єктів обліку ДКРП по мірі надходження нової інформації.
 • Коригуванні БД ДКРП інформацією “замін” паспортів об’єктів обліку ДКРП.
 • Реалізації доступу до даних в режимі багатьох користувачів.
 • Підготовці даних для здійснення запитів на відбір паспортів за різними комбінаціями по наступних критеріях: об’єкт обліку, корисні копалини, застосування, території, номенклатура листів, ступінь промислового освоєння, назви структур першого порядку, види обліку запасів корисних копалин.

Джерелами інформації для складання паспортів об’єктів обліку та формування комп’ютерної бази даних ДКРП є фондові геологічні матеріали, що надходять на зберігання до ДНВП “Геоінформ України”, як галузевого державного архіву після завершення геологорозвідувальних або науково-дослідних робіт на об’єкті. Паспорти об’єктів обліку ДКРП складають за уніфікованими формами, які позначаються літерами (індексами родовищ і проявів за видами корисних копалин).

ДНВП “Геоінформ України” забезпечує функціонування автоматизованої системи обробки даних ДКРП, довідково-інформаційне обслуговування користувачів шляхом надання інформації на запити користувачів у вигляді паспортів чи їх окремих частин (розділи, таблиці), реєстрів паспортів та інших звітів, що відображають інформацію ДКРП або його стан.

Кількість об’єктів обліку ДКРП (за видами корисних копалин):

Родовища:
Форма А металічних корисних копалин 177
Форма Б неметалічних корисних копалин 4895
Форма В розсипні 28
Форма Д нафти та газу 382
Форма Е вугілля та горючих сланців 891
Форма Ж гідромінеральної сировини 14
Форма К торфу 111
Форма К1 сапропелю 308
Форма Л техногенні 13
Прояви:
Форма Г1 металічних корисних копалин 416
Форма Г2 неметалічних корисних копалин 292
Форма Г3 вугілля та горючих сланців 98

Надання інформації ДКРП здійснюється у порядку і на умовах, визначених Державною службою геології та надр України.