Звітний баланс запасів

Звітний баланс запасів корисних копалин складають підприємства та організації, що здійснюють пошуки, розвідку і розробку родовищ в межах визначеної спеціальним дозволом ділянки надр, підписують виконавці та керівник підприємства і завіряють круглою печаткою. Посадові особи, які підписали звітні баланси запасів корисних копалин, несуть відповідальність за правильність і достовірність наведених у них відомостей.

Державний контроль і нагляд за правильністю ведення звітності про стан та зміни запасів на підприємствах, що здійснюють геологічне вивчення чи промислову розробку родовищ, здійснюють органи державного геологічного контролю Держгеонадр та Держгірпромнагляду в межах їхньої компетенції.

ДНВП «Геоінформ України» здійснює контроль за своєчасним поданням користувачами надр усіх організаційно-правових форм господарювання річних звітних балансів запасів корисних копалин, перевіряє відповідність отриманих відомостей вимогам інструкції з обліку запасів та інших законодавчих і нормативних актів, надає методичну допомогу та інструктаж з питань складання річних звітних балансів запасів корисних копалин.

На підставі звітних балансів запасів корисних копалин ДНВП «Геоінформ України» в автоматизованому режимі складає зведені випуски по адміністративних областях і Україні в цілому (за видами корисних копалин) – Державні баланси запасів корисних копалин України.

Звітний баланс запасів за формою № 5-ГР

Звітний баланс запасів за формою № 5-гр (неметалічні, металічні корисні копалини і вугілля), затвердженою Державною геологічною службою Мінприроди України від 26 грудня 2007 р. №142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р., заповнюється промисловими та геологорозвідувальними підприємствами по всіх родовищах (ділянках, шахтних полях, площах), що знаходяться в їх підпорядкуванні, і надсилається до ДНВП «Геоінформ України» до 05 лютого кожного поточного року.

Звітний баланс запасів за формою № 5-гр заповнюється окремо по кожній корисній копалині. Не допускається об’єднання однойменних, але різних за якістю і промисловому використанню корисних копалин, наприклад: будівельних, цементних і флюсових вапняків; будівельних і скляних пісків; різноманітних глин.

У тих випадках, якщо сировина одного і того ж родовища використовується в різних галузях промисловості, наприклад, вапняки (цементні, флюсові, будівельні) або піски (скляні, формувальні, будівельні), запаси цього родовища враховуються тільки в одному балансі (вапняків флюсових, цементної сировини, тощо) за переважаючим використанням сировини (за виключенням тих випадків, коли запаси затверджені по ділянках окремо для кожної із галузей промисловості).

У графі «видобуток» у звітному балансі гірничодобувного підприємства показується вся кількість сировини, видобута на родовищі, але в пояснювальній записці до балансу вказується яку кількість сировини було добуто для інших галузей промисловості.

До видобутку слід відносити всю кількість сировини, видану із надр на поверхню (при відкритих роботах – вивезену із кар’єру), але без урахування порожніх порід, якщо вони не були включені в балансові запаси. Розубожуючі породи і заключені в них корисні компоненти, які враховані в числі балансових запасів, включаються у видобуток.

Видобуток корисної копалини за минулі роки, не врахований за будь-яких обставин, потрібно показати разом з видобутком за звітний період, але в примітці вказати кількість добутої сировини за попередній період.

До втрат при видобутку належить та частина погашених балансових запасів корисної копалини, яка залишається в надрах у процесі розробки підприємством родовища або при ліквідації гірничого підприємства. До втрат при видобутку належить також корисна копалина, що вивезена у відвали разом із вміщуючими породами. Втрати при транспортуванні видобутої корисної копалини, а також при переробці руди до втрат не належать.

Звітний баланс запасів за формою № 6-ГР

Форму звітного балансу запасів корисних копалин № 6-гр (нафта, нафтовий бітум, природний газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій, азот) розроблено ДКЗ України разом з ДНВП « Геоінформ України» відповідно до таксонів Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр і затверджено наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 22.01.2009р. № 4 за погодженням з Держкомстатом України від 17 лютого 2009 р.

При заповненні форми № 6-гр надрокористувач розподіляє родовища:

  • За видами корисної копалини: нафта, природний газ, конденсат, етан, пропан і бутани, гелій, нафтовий бітум, азот.
  • За адміністративним розташуванням: область або Автономна республіка Крим, район.
  • За ступенем промислового освоєння за групами: що розробляються; підготовлені до промислового освоєння; що розвідуються; законсервовані.
  • За належністю до суші або акваторії (для родовищ Автономної республіки Крим).
  • За належністю до генетичного типу: газові, нафтові, нафтогазові і газонафтові, нафтогазоконденсатні, газоконденсатні.
  • За належністю до державного Фонду родовищ або його резерву.
  • За прив’язкою до найближчого населеного пункту.
  • За належністю спеціального дозволу на користування надрами.

Облік запасів нафти, нафтового бітуму, конденсату, етану, пропану, бутанів, азоту здійснюється в тис. т; природного газу – в млн. м3; гелію, вуглекислого газу – в тис. м3 (з точністю до цілих одиниць з дотриманням математичних правил заокруглення).

Кожен користувач надр повинен подати форму звітності № 6-гр в закінченому вигляді з підведенням всіх підсумків за об’єктами обліку, кодами класів і за групами фактично досягнутого ступеня промислового освоєння. Інструкція по заповненню форми № 6-гр для надрокористувачів розроблена ДКЗ України.

Звітний баланс запасів за формою № 7-ГР

Звітний баланс використання підземних вод за формою № 7-гр призначений для складання звітності щодо використання підземних вод (питних та технічних, мінеральних, теплоенергетичних і промислових) та лікувальної ропи, затверджений наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.01.2007р. № 142 за погодженням з Держкомстатом України.

Заповнення форм звітного балансу використання підземних вод та ропи за кожен рік здійснюється відповідно до інструкції «Про порядок складання звітного балансу використання підземних вод за формою №7-гр (підземні води), затвердженої наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.01.2007р. № 142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р..

Звіт за формою № 7-гр (підземні води) заповнюється користувачами надр щорічно і надається до ДНВП «Геоінформ України» в термін до 20 січня кожного поточного року.

Звітний баланс запасів використання підземних вод містить дані щодо назви родовища та місцезнаходження водопункту, номера водопункту, років спорудження та початку експлуатації, водопункту, глибини свердловин та абсолютної відмітки устя, дебіту водопункту, видобутку корисної копалини за звітний рік та кількості годин роботи, напрямів використання, використання за видами та глибин до води, а також хімічного складу корисної копалини та технічного стану водопункту.

Інформація щодо теплоенергетичних підземних вод додатково містить дані щодо питомої теплоенергетичної потужності, температури води та тиску на усті свердловин.

Зразки форм державної статистичної звітності та інструкції по заповненню:
Форма № 5-ГР (5gr.pdf 99.72 Kb)
Форма № 6-ГР (6gr.pdf 202.34 Kb)
Форма № 7-ГР (7gr.pdf 110.2 Kb)
Інструкція по заповненню Форми 6-ГР (instr6gr.pdf 1.83 Mb)
Інструкція по заповненню Форми 7-ГР (instr7gr.pdf 71.95 Kb)