RM3 – Проект MINDeSEA

logo_MINDeSEA Seabed Mineral Deposits in European Seas: Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical Raw Materials

(родовища корисних копалин дна європейських морів: геологічний потенціал стратегічних і критичних видів мінеральної сировини)

Проект MINDeSEA – результат співпраці між вісьмома партнерами GeoERA та чотирма нефінансованими організаціями з різних питань, що представляють спільні інтереси, для вивчення ресурсів корисних копалин на морському дні. Цей проект стосується інтегративного металогенічного вивчення основних типів мінеральних ресурсів морського дна (гідротермальних сульфідів, кори феромарганцю, фосфоритів, морських розсипів і поліметалевих конкрецій). Робоча група проекту володіє як знаннями, так і досвідом вивчення таких видів мінералізації, забезпечує результати вивчення, схеми відбору проб та бази даних для інновацій. Важливість систем мінералізації морського дна пов’язана з потенціалом багатьох стратегічних металів та критичних сировинних матеріалів (CRM), необхідних для розвитку сучасного суспільства.

Цілями цього проекту є: 1) характеристика типів відкладів; 2) характеристика вмісту мікроелементів у відкладах, включаючи CRM; 3) визначення основних металогенічних провінцій; 4) розробка гармонізованих карт та наборів даних морських відкладів, разом із картами перспективності; 5) демонстрація того, як результати досліджень можуть бути використані для розвідки покладів морського дна; 6) аналіз сучасного статусу розвідки та експлуатації з точки зору регулювання, законодавства, впливу на навколишнє середовище, експлуатації та майбутніх напрямків. 7) ефективність загальноєвропейського дослідницького підходу до розуміння мінералізації морського дна та режимів розвідки. Методологія включатиме: процедури розвідки підводних покладів, оцінку картографування покладів на морському дні, веб-сервіс, який поширюватиме карти та інформацію для широкої громадськості, користувачів, та осіб, що приймають рішення.

Виконавці проекту:

 1. Instituto Geológico y Minero de España (Geological Survey of Spain) – IGME-SP – Іспанія (координатор)
 2. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources) – BGR – Німеччина
 3. Institouto Geologikon kai Metalleftikon Erevnon (Institute of Geology and Mineral Exploration) – IGME-GR – Греція
 4. Geological Survey of Ireland – GSI – Ірландія
 5. Geological Survey of Norway – NGU – Норвегія
 6. Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. – LNEG – Португалія
 7. Sveriges Geologiska Undersökning (Geological Survey of Sweden) – SGU – Швеція
 8. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine (Geoinform of Ukraine) – GIU – Україна

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

 1. Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA – Португалія
 2. Geosciences Institute – IGEO – Іспанія
 3. United States Geological Survey – USGS – США
 4. Institute for Geology and Mineral Resources of the Ocean – VNIIOkeangeologia – Росія

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) спрямований на загальне керівництво проектом та забезпечення результатів за погодженням з Європейською Комісією, оцінку проекту та його результатів.

РП2 (поширення результатів) передбачає максимально можливу поінформованість про результати досліджень родовищ корисних копалин на морському дні в європейських морях серед основних зацікавлених сторін та користувачів морських геолого-економічних даних. Пакет має забезпечити узгодженість проекту з цілями інших проектів GeoERA.

РП3 (поклади масивних сульфідів морського дна) має на меті збір існуючих даних про джерела мінералізованих розчинів та поклади сульфідів та їх доступність через європейські портали корисних копалин: EGDI / Minerals4EU / EMODnet Geology. Тематичні дослідження дадуть нові дані про склад відомих і перспективних зон мінералізації. Включення мінералізації морського дна до європейських веб-порталів є важливим для точної оцінки та обліку європейського ресурсного потенціалу. Крім того, дані, отримані по сучасних сульфідних покладах, сприятимуть порівняльним дослідженням та класифікації родовищ вулканогенних масивних сульфідів шляхом проведення аналогових досліджень. Тому робочий пакет має на меті вдосконалення існуючих моделей генетичного розуміння і розвідки та створення кращої бази для подальшого картування родовищ як на суходолі, так і на морському дні.

РП4 (залізо-марганцеві конкреції, фосфорити та критичні види мінеральної сировини) включає характеристику типів родовищ (залізо-марганцеві конкреції або фосфорити), відповідні дані про класифікацію, геологічні параметри, місцевість, вік, мінералогічний та хімічний склад, морфологію, текстурні типи та інші параметри контролю; вміст мікроелементів, включаючи з числа критичних видів сировини для кольорових, благородних та технологічних металів; визначення основних металогенічних провінції, де формуються подібні поклади, беручи до уваги просторові та тимчасові ознаки і забезпечуючи моделі формування; побудову гармонізованих карт і баз даних феромарганцевих корок і фосфоритів, разом із картами перспективності; аналіз сучасного стану з точки зору регулювання, законодавства, впливів навколишнього середовища та майбутніх напрямків експлуатації ферромарганцевих конкрецій та фосфоритів.

РП5 (морські розсипи) забезпечить систематичну характеристику морських розсипів за допомогою геологічних умов, джерел, віку, вмісту мінералів та інших контрольних чинників. Пакет визначить основні провінції, де формуються такі утворення, з урахуванням просторових та тимчасових ознак і моделей формування. Будуть побудовані узгоджені бази даних і карти морських розсипних родовищ для європейських морів разом із картами перспективності. Буде проведено аналіз сучасного стану з точки зору регулювання, законодавства та експлуатації морських розсипів та демонстрації ефективності загальноєвропейського дослідницького підходу для розвідки корисних копалин.

РП6 (поліметалічні жовна) спрямований на складання, аналіз та надання інформації про існуючі прояви поліметалів на європейському шельфі для оцінки ресурсного потенціалу та обліку поліметалічних вузлів. Дані про склад та генезис поліметалічних проявів будуть доступні через європейські портали корисних копалин: EGDI / Minerals4E / EMODnet Geology. Приклади досліджень (вже відібрані до цього проекту та надані учасниками проекту) будуть відібрані для вивчення складу та процесів формування проявів поліметалічних конкрецій у європейських морях. Цей пакет також стане основою для ідентифікації та оцінки потенціалу поліметалічних вузлів у європейських водах та визначить основні напрямки недостатньої інформації для майбутньої розвідки та перспективного картування.

РП7 (розвідка в Атлантичному океані та Середземному, Балтійському і Чорному морях) дозволить провести окреме базове дослідження, щоби інтегрувати геологічні, мінералогічні та геохімічні дані з загальноєвропейських джерел, щоби створити нову базу даних підводних мінеральних ресурсів у Європі. Пакет надасть рекомендації для нових морських ділянок на основі відомостей про геологічну будову, сприятливих для утворення мінеральних покладів. Ці ділянки будуть опубліковані як рекомендації щодо майбутнього вивчення основних металів та критичних видів сировини як потенціалу для зменшення залежності від імпорту цих металів. Нові дані будуть включені до інформаційної платформи GeoERA, інтегровані та узгоджені з відповідними європейськими базами даних.

РП8 (зв’язок і інформаційною платформою) має на меті встановити найкращий підхід до доопрацювання інформації для родовищ корисних копалин на морському дні та їх економічного потенціалу в загальноєвропейській обстановці. Після вдосконалення інформація буде доступна через веб-сайти GeoERA, дані та інформація будуть гармонізовані та стандартизовані відповідно до стандартів INSPIRE, EMODnet Geology, Open Geospatial Consortium (OGC) та EGDI.