GE5 – Проект 3DGEO-EU

logo_3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

(тривимірне геологічне моделювання для Європи)
[в тому числі у зв’язку із розробкою родовищ та використанням енергетичних ресурсів]

Гармонізація геологічних даних через геологічні, топографічні границі, і особливо національні кордони, є одним з найважливіших кроків робіт з формування бази транс-європейських оцінок ресурсного потенціалу та можливих конфліктів використання європейських надр. В останні десятиліття було розроблено різноманітні тематичні карти, але часто вони не мають аналогічної та послідовної бази даних. Відмінності в геологічній та геофізичній інтерпретації (наприклад, стратиграфія, моделі швидкості, структурна інтерпретація, різні методи оцінки) через кордони залишаються незмінними і маскуються узагальненнями в загальній шкалі. В останні роки ці “незгідності кордонів” стали очевидними завдяки різноманітним проектам 3D-моделювання. Проте робочі процеси для гармонізації різних геологічних 3D-моделей ще не встановлені та не підтверджені. У запропонованому проекті на прикладі транскордонних пілотних областей буде показано, як можна здійснити транскордонну гармонізацію та пов’язати її з прогресом національних моделей. Для підтримки цієї гармонізації робота в пілотних областях супроводжується трьома робочими пакетами, які зосереджують увагу на аспектах розробки методів щодо невизначеності геологічних 3D-моделей та їх візуалізації, транскордонного моделювання даних та узгодженості тривимірних моделей. Останній аспект буде продемонстрований на основі тематичних досліджень, щоби показати, як можна перевірити надійність 3D-моделей. Методологічні переваги (найкращі практики, оптимізовані робочі потоки та ін.) та посилення досвіду транскордонної гармонізації за трьома напрямами будуть основою для подальших проектів транснаціональної гармонізації.

Виконавці проекту:

 1. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) [Project Coordinator] – BGR – Німеччина
 2. Ceska Geologicka Sluzba – Czech Geological Survey (CGS) – CGS – Чехія
 3. Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) – GEUS – Данія
 4. Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) – LBGR – Німеччина
 5. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) – LUNG – Німеччина
 6. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen (LBEG) – LBEG – Німеччина
 7. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) – LAGB – Німеччина
 8. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO – TNO – Нідерланди
 9. Polish Geological Institute – National Research Institute (PGI-NRI) – PGI – Польща
 10. Instituto Geológico y Minero de España (IGME-Spain) – IGME – Іспанія
 11. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine (GEOINFORM) – GEOINFORM – Україна

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (пілотний прикордонний регіон Нідерланди-Німеччина) розробляє геологічну 3D модель 12 основних горизонтів (від неогену до верхнього тріасу), геотермальні карти (глибина, потужність та їх властивості) кайнозойських резервуарів та карту гідравлічного бар’єру між глибокими мінералізованими та прісними підземними водами на півночі прикордонного регіону Нідерландів та Німеччини (Нижня Саксонія). Цей пакет буде гармонізувати дані та геологічні структури в районі, де інтенсивно використовуються як енергетичні ресурси, так і підземні води.

РП2 (пілотний прикордонний регіон Німеччина-Польща) має на меті розробку гармонізованих геологічних 3D-моделей для окремих горизонтів та структур польсько-німецького транскордонного регіону (горизонти та структури в мезозойських та пермських верствах, для зберігання енергії, використання геотермальної енергії, частково потенційних вуглеводневих резервуарів). Робота буде зосереджена на двох пілотних областях польсько-північно-німецької басейнової системи, що охоплює широку територію польсько-німецького кордону: 1) Горжівський блок і 2) прикордонна частина Щецинського трогу, та їх поширення на німецьку сторону. Метою є гармонізація та оновлення існуючих даних та тлумачень у Польщі та Німеччині; створення гармонізованих (стратиграфічні, сейсмостратиграфічні, структурні, геометричні) геологічних 3D-моделей прикордонних ділянок з використанням існуючих даних і (в тісному зв’язку з РП6) використовуючи потенційні польові методи (гравіметрія, магнітометрія) на додаток до сейсмічних досліджень у менш дослідженій області.

РП3 (пілотний шельфовий район Північного моря на кордоні Нідерландів, Німеччини та Данії), у цій пілотній зоні існуючі національні (і регіональні) геомоделі будуть інтегровані шляхом гармонізації стратиграфічних границь, літостратиграфічних горизонтів, структурних побудов та сейсмічних швидкостей. У пакеті будуть розроблені робочі підходи для гармонізації або сумісності національних концепцій. Будуть розроблені гармонізована транскордонна модель швидкостей та структурна модель тривимірної будови регіону.

РП4 (методи оцінки невизначеності геомоделей) виходить з того, що геологічні 3D-моделі часто створюються на основі неоднозначних та невизначених даних, що виникають під час вимірювання та інтерпретації. Крім того, вони часто бувають неоднорідними, тому модель залежить від концептуальної інтерпретації, наприклад припускаючи певний тектонічний режим або стиль деформацій. Окрім моделей покладів, ці невизначеності часто не оцінюються та не демонструються користувачам та зацікавленим сторонам. У рамках цього пакету будуть визначені різні джерела невизначеностей, подана класифікація різних типів невизначеностей та наборів тестів даних для різних типів невизначеності. Згодом ці тестові набори даних будуть використовуються для перевірки сучасних методів візуалізації з комп’ютерної графіки та як основа для розробки нових методів.

РП5 (методи вивчення розломів) тісно пов’язаний із проектом GE4-HIKE і зосереджується на картографуванні та характеристиці розломів у всіх пілотних областях цього проекту. Для всіх областей гармонізації головне завдання полягає у задоволенні вимог та специфікацій, висунутих розробкою баз даних розломів проекту HIKE. Важливим аспектом останнього проекту є визначення загальних стандартів та методологій для перетворення даних між різними форматами розломів, а також визначення спільного способу моделювання та характеристики розломів, спираючись на найкращий досвід. За допомогою спільних заходів з виконавцями проекту GE4-HIKE ці аспекти будуть синхронізовані.

РП6 (методи оптимізації реконструкцій для зменшення невизначеностей) має на меті 1) подолання методологічних проблем (відсутність сейсмічних даних, структурна узгодженість тощо); 2) вирішення транскордонних узгоджень (як доступний і надійний спосіб) та 3) вирішення майбутні проблем (угода про найкращі практики). Крім загальних методів (інтеграція геологічного картографування, структурних та стратиграфічних даних, сейсмічних ділянок, свердловин та ін.), цей пакет приділятиме особливу увагу інтеграції потенційних геофізичних даних, збалансованих структурних розрізів та застосування методів реконструкцій як інструменту перевірки.

РП7 (взаємодія з інформаційною платформою) буде керувати взаємодією з проектом GIP-P та керувати всіма видами обміну даними з іншими проектами GeoERA. Пакет розробляє та оцінює всі вимоги у відповідності до плану управління проектом стосовно GIP-Р, щоби забезпечити ефективне та послідовне використання та впровадження результатів даного проекту в проекті GIP-Р.

РП8 (координація) регламентує загальну координацію та управління проектом, особливо підготовку та виконання робочого плану, моніторинг виконання проекту та узгодження обов’язкових зустрічей та результатів, визначених керівними принципами GeoERA. Робота передбачає забезпечення комунікації між робочими пакетами, між партнерами та Європейським Союзом, а також конфліктів та управління ризиками та взаємодії з Виконавчою радою GeoERA.