Державний баланс запасів корисних копалин

Відповідно до законодавства України всі виявлені в надрах запаси корисних копалин та наявні у них супутні корисні компоненти підлягають державному обліку за єдиною системою. Державний облік запасів родовищ корисних копалин здійснюється в порядку, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.95 № 75 «Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин».

Метою державного обліку запасів корисних копалин та наявних у них супутніх корисних компонентів є отримання систематизованої інформації про їх кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості і рівень промислового освоєння, а також відомостей про видобуток і втрати для прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості економіки країни достовірними та вірогідними запасами мінеральної сировини, розробки планів розвитку промисловості, забезпечення раціонального і комплексного освоєння родовищ в процесі їх промислового використання, а також розробки напрямів подальшого геологічного вивчення надр.

Складання Державних балансів запасів корисних копалин проводиться щорічно на 1 січня кожного року.

Система формування державного балансу запасів включає широке коло учасників: надрокористувачі, державна комісія по запасах України, балансова комісія по запасах Державної служби геології та надр України, ДНВП «Геоінформ України».

Випуски державного балансу готуються в декількох примірниках і передаються на зберігання до архіву державного геологічного фонду, Державної служби геології та надр України, а також державним геологічним, гірничодобувним підприємствам та іншим зацікавленим відомствам і організаціям за їх запитами.

За даними державного балансу запасів корисних копалин надаються відомості щодо якості і кількості запасів корисних копалин за запитами органів державної влади та місцевого самоврядування, які приймають рішення щодо управління процесом надрокористування, виступають з законодавчими ініціативами, проводять аналіз стану державного фонду надр, кількості та якості запасів сировини, оцінку поточного стану та перспектив розвитку видобувних галузей.

Державний баланс запасів твердих корисних копалин

Облік запасів металічних, неметалічних корисних копалин та запасів вугілля ведеться на основі звітних балансів гірничодобувних і геологорозвідувальних підприємств за формою № 5-гр, затвердженої наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26 грудня 2007 р. №142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.

Державний баланс як система обліку запасів містить відомості про якість, кількість та ступінь вивченості корисних копалин на родовищах, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.

Обліку в Державному балансі запасів підлягають:

 • Запаси державного фонду родовищ, що мають промислове значення та затверджені ДКЗ СРСР, ДКЗ України, УТКЗ.
 • Запаси резерву державного фонду родовищ, які не затверджені ДКЗ (ТКЗ), але були підраховані і апробовані комісіями по запасах, утворених при розвідувальних організаціях відповідно до діючого законодавства.
 • Запаси всіх родовищ, що розробляються, в тому числі на яких проводиться супутній видобуток чи дослідно-промислова розробка.
 • Запаси охоронних ціликів, транспортних магістралей інших капітальних споруд поза технічними межами шахт, кар’єрів та розрізів, якщо в подальшому вони будуть включені до промислового освоєння.

Обліку підлягають як загальні запаси корисних копалин і наявні в них супутні корисні компоненти, так і видобувні запаси, що враховують втрати і розубоження під час видобутку і переробки мінеральної сировини.

Супутні корисні компоненти, які накопичуються під час переробки мінеральної сировини, підраховуються і обліковуються як за наявністю на місці залягання корисних копалин, так і в продуктах та мінералах, що з них вилучаються.

Обліку в Державному балансі запасів корисних копалин підлягають запаси руди, гірської породи, мінералу або окису хімічної сполуки по кожному об’єкту (родовище, ділянка родовища, шахтне поле, цілик, тощо) за основними промисловими типами, сортами, марками, технологічними типами корисних копалин відповідно до діючих державних стандартів та способу відпрацювання.

За ступенем промислового освоєння корисні копалини поділяються на ті, що розробляються, і ті, що не розробляються. Родовища вугілля розташовуються за ступенем їх промислового освоєння в наступному порядку: діючі шахти (розрізи), шахти, що будуються, резервні ділянки групи «а» для шахт (розрізів), резервні ділянки групи «б» для шахт (розрізів), ділянки, що розвідуються, перспективні для розвідки ділянки для шахт (розрізів), вільні ділянки поблизу діючих шахт (розрізів), закриті шахти (розрізи).

Формування таблиць державного балансу запасів проводиться по адміністративних областях. Родовища, що мають значне площинне поширення, об’єднуються у рудоносні (вугленосні) райони та басейни.

Випуски державного балансу запасів включають таблиці, пояснювальну записку, алфавітний покажчик.

Державний баланс запасів вуглеводнів

Ведення державного обліку запасів нафти, природного газу та наявних у них супутніх корисних компонентів по родовищах, які мають промислове значення, щорічно здійснюється ДНВП “Геоінформ України” на основі щорічної звітності надрокористувачів за формою 6-гр, порядок і терміни подання яких користувачами надр визначаються “Інструкцією про облік запасів нафти, природного газу та наявних у них супутніх корисних компонентів і заповнення звітного балансу запасів корисних копалин за формою №6-ГР”, яка розроблена ДКЗ України і затверджена наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 25 грудня 2009 р. №106.

Облік запасів вуглеводнів здійснюється згідно з Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженою наказом ДКЗ від 10.07.98 №46, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.07.1998 за №475/2915.

Підрахунку та обліку підлягають як загальні запаси нафти, нафтового бітуму, природного газу, конденсату, етану, пропану, бутанів, гелію та інших корисних компонентів за наявністю їх на місці залягання, так і балансові, умовно балансові, позабалансові та запаси з невизначеним промисловим значенням.

Державний облік запасів нафти, природного газу та наявних у них корисних компонентів включає:

 • Облік запасів Державного фонду родовищ.
 • Облік запасів резерву Державного фонду родовищ.
 • Облік запасів родовищ (площ, ділянок нафтогазоносних надр), об’єктів розробки, покладів і пластів по видобувних підприємствах, адміністративних областях, Автономній Республіці Крим, акваторіях морів і в цілому в Україні з розподілом запасів за ступенем їхнього промислового значення, геологічної та техніко-економічної вивченості, підготовленості до промислового використання та фактичного промислового освоєння.
 • Облік запасів, затверджених ДКЗ України (ДКЗ СРСР).
 • Облік щорічного видобутку і втрат нафти, природного газу та наявних у них супутніх корисних компонентів під час розробки родовищ.
 • Облік змін запасів нафти, природного газу та наявних у них супутніх корисних компонентів у результаті розробки, проведення розвідувальних робіт, переоцінки та з інших причин.

Форми державного балансу запасів розроблені ДНВП «Геоінформ України» у відповідності до форми № 6-гр і виду корисної копалини. Форми відрізняються складом інформації і вміщують різну кількість граф (нафта (випуск 60) – 51 гр., природний газ (випуск 23) – 52 гр., конденсат (випуск 47) і супутні компоненти (випуски 25, 33, 25, 116)– 53 гр. ).

Формування таблиць державного балансу запасів проводиться по адміністративних областях з використанням сучасних програмних засобів, які дозволяють здійснювати контрольні перевірки правильного введення інформації.

Випуски державного балансу запасів вуглеводнів включають таблиці, пояснювальну записку, алфавітний покажчик, список використаних матеріалів, зміст, додатково для нафти і природного газу – таблиці стану перспективних ресурсів категорії С3 (код 333).

Державний баланс запасів підземних вод, лікувальних грязей та ропи

Ведення державного обліку запасів підземних вод, лікувальних грязей та ропи здійснюється ДНВП «Геоінформ України» на основі щорічної звітності надрокористувачів за формою 7-гр (підземні води, лікувальна ропа), затвердженою наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26.01.2007р. № 142 за погодженням з Держкомстатом України та за формою 5-гр, затвердженого наказом Державної геологічної служби Мінприроди України від 26 грудня 2007 р. № 142 за погодженням з Держкомстатом України від 02.01.2008 р.

Метою державного обліку запасів підземних вод, лікувальних грязей та лікувальної ропи є отримання достовірних даних про кількість, якість та ступінь вивченості корисних копалин на ділянках родовищ, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомостей про видобуток, втрати та використання запасів підземних вод для забезпечення раціонального освоєння родовищ зазначених корисних копалин.

Вони включають державні баланси:

 • Підземних питних та технічних вод.
 • Підземних мінеральних вод.
 • Підземних теплоенергетичних вод.
 • Підземних промислових вод.
 • Лікувальних грязей.
 • Лікувальної ропи.

Обліку в Державному балансі запасів підлягають запаси державного фонду родовищ, що мають промислове значення та затверджені ДКЗ СРСР, ДКЗ України, УТКЗ.

Формування державного балансу запасів проводиться по кожному адміністративному району та області, де наведена інформація щодо ділянок розвіданих родовищ підземних вод та лікувальної ропи, а саме: басейнів підземних вод, річкових басейнів, водоносних горизонтів та комплексів, хімічного складу води, видобутку та використання.

Для лікувальних грязей наведені: місцезнаходження та назва родовища, рік введення в експлуатацію, глибина залягання корисної копалини, потужність розкривних порід, тип лікувальної грязі, балансові та позабалансові запаси лікувальної грязі, зміни балансових запасів за звітний рік, потужність корисної копалини, характеристика якості лікувальних грязей та їх лікувальних властивостей, стану промислового освоєння та обсяги використання.

Випуски державних балансів запасів підземних вод, лікувальних грязей та ропи включають таблиці розвіданих запасів вказаних корисних копалин за категоріями, пояснювальну записку та схематичні карти розміщення ділянок родовищ.